Български туристически съюз
Начало Начало Правилник

Търси в сайта!

Печат

                                                                НАЦИОНАЛЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

                                                                                                  ПРАВИЛНИК

                                                                                                           на

                     НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ОПОЗНАЙ БЪЛГАРИЯ-100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА”
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛ.1./1/ С правилника се регламентира дейността на Българския туристически съюз и Националния организационен комитет на националното движение „Опознай България-100 национални туристически обекта”; правата и задълженията на обектите, включени в Националното движение; правата и задълженията на участниците в него; реда за приемане и отпадане на обекти, включени в списъка на 100-те националните туристически обекти; реда за награждаване на участниците и отличията на движението.
/2/. Правилникът се прилага за всички обекти, включени в националното движение „Опознай България-100 национални туристически обекта”, независимо от административната им принадлежност.
ЧЛ.2. Националното движение „Опознай България-100 национални туристически обекта” е създадено по инициатива на Българския туристически съюз на Черни връх- Витоша през 1966 г.
ЧЛ.3. Пълното наименование на движението е: Национално движение „Опознай България -100 Национални туристически обекта”.
ЧЛ.4/1/.Логото на движението е: „Опознай България -100 Национални туристически обекта”.
/2/. Запазеният знак се състои от графична част и текст: 100 национални туристически обекта. Знакът е защитен със Свидетелство за марка ”100 национални туристически обекта”, издадено от Патентното ведомство на Република България , рег.№ 50517/ 10.02.2005 г.
ЧЛ.5. Печатът на движението е кръгъл с изображение на графичната част на запазения знак и надпис „Опознай България”
ЧЛ. 6. Седалище на движението – гр. София, бул. „Васил Левски” № 75 – Български туристически съюз.

ГЛАВА ВТОРА
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ДЕЙНОСТИ.

ЧЛ. 7.Основна цел на Движението е запознаване на участниците в него с най-значимите природни, културни и исторически забележителности на България, включени в 100-те национални туристически обекта.
ЧЛ.8.Основни задачи на Движението:
1. Да възпитава участниците в дух на патриотизъм и родолюбие и да допринася за духовното развитие на нацията.
2. Да привлича повече хора и особено подрастващите и младежите, които да опознаят уникалните духовни и природни богатства на страната.
3. Да прилага нови форми и използва пълноценно идеята за масово участие на учащите се в него.
4. Да инициира предложения за включване на нови обекти от общините или други заинтересовани организации и институции.
ЧЛ.9. Да осъществява издателска, информационна и рекламна дейност.
ЧЛ.10. Да организира разиграване на томбола за участниците.

ГЛАВА ТРЕТА
УПРАВЛЕНИЕ, НАЦИОНАЛЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

ЧЛ.11.Организатор на националното движение „Опознай България-100 национални туристически обекта” е Българският туристически съюз.
ЧЛ.12.Управлението на националното движение „Опознай България -100 национални туристически обекта” се осъществява от Национален организационен комитет.
ЧЛ.13. В състава на Националния организационен комитет са включени представители на: Министерство на културата; Министерство на икономиката, енергетиката и туризма; Министерство на физическото възпитание и спорта; Министерство на образованието, младежта и науката; Министерство на околната среда и водите; Изпълнителна агенция по горите; Съюз на българските автомобилисти; Български Червен кръст; Българска национална телевизия; Българско национално радио; Фондация „Васил Левски”; Светият синод на Българската православна църква.
ЧЛ.14. Председател на Националния организационен комитет е министърът на културата.
ЧЛ.15. Националният организационен комитет се събира най-малко един път годишно и при необходимост.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ „ОПОЗНАЙ БЪЛГАРИЯ-100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА”
ЧЛ.16. Всеки обект има право да подпечатва книжките на участниците със своя печат и да продава рекламно-информационни материали на движението (книжки, карти, марки, пътеводители и др.), за което получава комисионна в размер на 20%.
ЧЛ.17. Всеки обект е длъжен да подава актуална информация за работното си време, входни такси и телефони за връзка и да информира своевременно, ако има промяна в тях.
ЧЛ.18.Всеки обект е длъжен да внася годишен членски внос по банковата сметка на движението до края на месец март на текущата година в размер на 100 (сто) лв. за поддържане и развитие на националното движение „Опознай България - 100 национални туристически обекта”.

ГЛАВА ПЕТА
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ „ОПОЗНАЙ БЪЛГАРИЯ-100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА”
ЧЛ.19
.Всеки участник има право да притежава само една книжка на 100-те национални туристически обекта, в която да поставя печати и/ или марки, след като лично посети обектите.
ЧЛ. 20. Притежателите на книжки на 100-те НТО, в които няма възможност за
колекционирането на марки на обектите, но искат да колекционират такива, могат да си
закупят нова книжка. Събраните печати в старите им книжки се признават за валидни и
срещу тях могат да си закупят марка на съответния обект, без да се налага отново да го посетят.
ЧЛ.21.Книжка на националното движение „Опознай България-100 национални туристически обекта” може да се закупи от Централата на БТС, Информационния център на БТС, туристическите дружества в страната и от самите обекти, включени в него.
ЧЛ.22. Всеки участник, който е посетил 25 обекта и е поставил печати от тях, има право да получи бронзова значка и да участва в годишната томбола на Движението.
ЧЛ.23. Всеки участник, който е посетил 50 обекта и е поставил печати от тях, има право да получи сребърна значка и да участва в годишната томбола на Движението.
ЧЛ.24. Всеки участник, който е посетил 100 обекта и е поставил печати от тях, има право да получи златна значка на Националното движение и да участва в годишната томбола на движението.
ЧЛ.25. Всеки участник, който е посетил 100 обекта и е събрал/облепил 100 марки от тях, има право да получи златна значка на Националното движение и да участва в годишната томбола на движението.
ЧЛ.26. Всеки носител на златна значка има право да участва в томболата за голямата награда.
ЧЛ.27. Притежателите на златна значка от Движението, които са участвали в томболите за големите награди, нямат право да участват в тях три последователни години след последното си участие.
ЧЛ.28. В томболата нямат право да участват служители, обслужващи дейността на движението и техни близки по права линия.
ЧЛ.29. Участниците в томболите имат право да получат наградите си от Централата на Българския туристически съюз в рамките на 60 календарни дни след изтеглянето им.

ГЛАВА ШЕСТА
ПРИЕМАНЕ И ОТПАДАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ СПИСЪКА НА НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ „ОПОЗНАЙ БЪЛГАРИЯ-100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА

ЧЛ.29 /1/. Приемането на обекти в националното движение „Опознай България - 100 национални туристически обекта” става с решение на Националния организационен комитет по предложение на кмета на съответната община или ръководителя на заинтересованата организация или институция.
/2/. За включване на обект/и в националното движение „Опознай България - 100 национални туристически обекта” общината или заинтересованата организация (институция) заплаща еднократна такса в размер на 300 лв. (триста лева) за процедурите по отпечатване на книжки и марки, изпработване на печат, реклама, представяне на обекта и др.
/3/. Включването на обекта/ите в списъка на 100-те национални туристически обекта се потвърждава с официално писмо от Националния организационен комитет.
/4/. Утвърденият/ите обект/и получава/т печат, с който се подпечатва/т книжките на участниците в Националното движение.
ЧЛ.30/1/.Обект, включен в националното движение „Опознай България - 100 национални туристически обекта”, отпада, когато има нерегламентирано работно време, няма редовна комуникация, има некоретно отношение към посетителите, отказва да постави печат или да предложи марка на туристите, както и в други случаи освен изброените, което е в ущърб на участниците в движението.
/2/. Решението за отпадане по предходната алинея се взема от Националния организационен комитет.

ГЛАВА СЕДМА
ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

ЧЛ.31.Националното движение „Опознай България-100 национални туристически обекта” осигурява финансови средства за своята дейност от:
1.Членски внос от обектите, включени в движението.
2.Еднократни такси от включени нови обекти в движението.
3.Приходи от продажби на книжки, марки, карти, пътеводители и други печатни материали на движението.
4. Дарения и спонсорства.
5. Други източници.

ГЛАВА ОСМА
ТОМБОЛА

ЧЛ.32. /1./ За стимулиране интереса на участниците в Националното движение Българският туристически съюз организира ежегодна томбола с награди.
/2./ Право на регистрация за участие в томболата има всеки участник, който е посетил 25, 50 или 100 обекта, удостоверени с поставен печат на съответния обект върху определеното място в книжката, или е събрал заедно с печатите и залепил 100 марки на определеното за всеки обект място в книжката.
/3/. Регистрация за участие в томболата се извършва в Централата на Българския туристически съюз, Информационния център на Българския туристически съюз или в туристическите дружества в страната в срок не по-късно от последния неделен ден на месец август на текущата година.
/4/. Книжките на регистрираните участници – носители на златна значка, остават на съхранение в Българския туристически съюз до тегленето на томболата, след което те се връщат обратно на всеки участник.
/5/. При регистрацията на участниците в Националното движение в Българския туристически съюз се вписват само трите имена, местоживеенето /град/ село/ и телефон за контакт на регистрирания, без ползването на всякакви други лични данни, и с изричното съгласие на участниците.
ЧЛ.33./1/. Всеки участник, посетил и поставил печати на 100-те национални туристически обекти, получава златна значка и грамота, които му се връчват в Централата на Българския туристически съюз.
/2/. Носителите на златни значки по право участват в специална томбола с голяма награда.
ЧЛ.34./1/ Всеки участник, колекционирал и залепил марки за всеки от 100-те обекта заедно със сто печата в книжката си, получава златна значка и грамота, които му се връчват в Централата на Българския туристически съюз.
/2/. Колекционерите, събрали 100 печата заедно със 100 марки и получили златни значки, по право участват в отделна томбола с голяма награда.

ГЛАВА ДЕВЕТА
ОТЛИЧИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ „ОПОЗНАЙ БЪЛГАРИЯ-100 НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА

ЧЛ.35./1/Бронзова значка получава всеки участник, посетил 25 обекта от националното движение „Опознай България-100 национални туристически обекта” и подпечатал книжката си с 25 печата от тях.
/2/. Получаването на бронзова значка се удостоверява след представяне на книжката в Информационния център на Българския туристически съюз или в туристическите дружества в страната.
ЧЛ.36 /1/. Сребърна значка получава всеки участник, посетил 50 обекта от националното движение „Опознай България - 100 национални туристически обекта” и подпечатал книжката си с 50 печата от тях.
/2./Получаването на сребърните значки се удостоверява след представяне на книжката в Информационния център на Българския туристически съюз или в туристическите дружества в страната.
ЧЛ.37 /1/Златна значка получава всеки участник, посетил 100-те обекта от националното движение „Опознай България – 100 Национални туристически обекта” и подпечатал книжката си със 100 печата, или залепил заедно с печатите 100 марки от обектите.
/2/.Получаването на златна значка се удостоверява след представяне и перфориране на книжката в централния офис на Българския туристически съюз.
/3/. До провеждане на томболата книжките на носителите на златни значки се съхраняват в Българския туристически съюз. След провеждане на томболата се връщат отново на участниците срещу подпис.

ГЛАВА ДЕСЕТА
ДВИЖЕНИЕ „ОПОЗНАЙ РОДНИЯ КРАЙ”

Чл. 38/1/.Движението „Опознай родния край” е част от националното движение „Опознай България - 100 национални туристически обекта”. То е възстановено е през 2011 г. по инициатива на Българския туристически съюз и Общинско предприятие „Туристическо обслужване” при Столична община и подкрепено от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и областните управители.
/2/. Целта на движението е учащите се да се запознаят с най - значимите туристически обекти, които се намират най-близо до тях; да обогатят познанията си за тях, като стъпка към опознаването на богатото културно- историческо и природно наследство на България.
/3/. За реализацията на движението за всяка област на територията на България е подготвен специален пътеводител с най-значимите туристически обекти, които се намират на нейната територия, в това число и обектите от националното движение „Опознай България - 100 НТО”, които се намират там.
/4/.Пътеводителят е предназначен за училищата и се разпространява безплатно.
/5/. Под всеки от обектите в пътеводителя има възможност за поставяне на печат и марка на обекта.
/6/.Всеки участник, който е посетил всички обекти в съответната област и е поставил печати от тях в пътеводителя си, получава значка „Опознай Родния край”.
/7/.Всеки участник, който е посетил всички обекти в съответната област и е поставил печати и марки от тях в пътеводителя си, получава безплатно книжка на 100-те НТО, с която може да продължи да посещава обектите от националното движение „Опознай България-100 национални туристически обекта”.
/8/. Притежателите на значката „Опознай Родния край” участват в специална томбола с много награди.
/9/. За класовете, посетили всички обекти, включени в пътеводителя и събрали печати и марки от тях, чрез жребий ще бъдат изтеглени три големи колективни награди ( екскурзии).
/10/. Печатите и марките, събрани в пътеводителя, се признават за валидни в книжката на 100-те национални туристически обекта.

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
.
§1. Разпоредбите на този правилник са задължителни за служителите на обектите и участниците в движението.
§2. Правилникът е утвърден от Националния организационен комитет.